Innovationer och samhället kalle  

Det ligger i vår natur

Vad kännetecknar oss människor?

Detta är en fråga som är svårt att ge ett entydigt svar på. En människa är på många sätt en unik varelse tack vare sin antecipatoriska förmåga. Denna framtidsplanerande egenskap gör att vi idag kan agera utifrån vad vi vill ha gjort imorgon. Det här saknar motstycke bland andra arter och har till mångt och mycket gjort oss både till planetens härskare – och sabotörer.

Vi människor genomför de mesta av våra handlingar utan att lägga särskilt mycket reflektion på detta avseende. När vi exempelvis väljer takläggare i Stockholm utgår vi från vad som passar just våra behov snarare än en förberedelse för morgondagen. Det kan trots allt inte stickas under stol med det faktum att dessa ser till kundens behov både idag och imorgon vilket samtidigt också skapar en gemensam innovation.

Alla sätt är bra utom de dåliga

Den innovativa människan har funnits ända sedan vi för första gången såg dagens ljus. Den ack så viktiga kommunikationen har varit en avgörande del på denna resa. Det här har varit ett fantastiskt verktyg där interaktion med andra människor möjliggörs. Det är också i detta sampel som tankar, idéer och reflektioner uppstår.

En innovation är unik i den meningen att den på samma gång både kan vara abstrakt och konkret. Den kan samtidigt fungera som definitionen på att omsätta teori i praktiken. Innovationer förknippas inte sällan med uppfinningar av olika slag. Av den anledningen blir dessutom det tekniska spektrumet avgörande i detta avseende. Människan står i centrum av detta och har redan från ett tidigt skede anammat det här på ett tämligen naturligt sätt. Uttrycket av människor, för människor kunde inte bli mer sanningsenligt.

Det spelar heller ingen större roll om det innefattar hjulet eller den senaste versionen av Iphone. Det innovativa tänkandet förutsätter människor och vice versa. Tillvägagångsättet för dessa revolutionerande idéer har framställts baserat på liknande premisser även om slutresultaten förhåller sig på ett väldigt annorlunda sätt. Det handlar till mångt och mycket om tidigare nämnda mänskliga egenskaper där föreställningen av vad som komma ska påskyndar den innovativa processen.

Något för alla?

Människans sätt att kommunicera och uttrycka sig har genom historiens gång förhållit sig tämligen begränsat. Individen har varit starkt präglad av klassamhällets ideal, vilket i sin tur samtidigt medfört att hen inte kunnat göra det som för stunden känns behagligt. Det var först under 1600-talets Upplysningstid som tankarna om sunt förnuft, frihet och samhällsnytta började framträda i allt högre utsträckning. Individerna skulle härmed leva livet under den tid det utspelade sig istället för den rådande uppfattningen om detta som en förberedelse inför döden.

Hänsyn behöver trots allt tas till att vi alltjämt lever i en värld präglad av orättvisa samt ovisshet. Det här medför samtidigt också att den nyskapande processen aldrig kan bli något för den stora massan. En balans behöver hittas för att ett jämviktsläge överhuvudtaget ska kunna uppnås.